Wynyard Station

Wynyard Station

Wynyard, NSW, Australia. 1993.
Ilford XP2. Nikon 601.

Factory Roof

Factory Roof

Artarmon, NSW, Australia. 2012.
Ilford PAN F. Nikon 601.

& See

& See

Rozelle, NSW, Australia. 2009.
Nikon D200.